Shohreh Mahdavi

Shohreh Mahdavi

MBA & Registered Nurse

Rahim Rezaie

Rahim Rezaie

PhD, M.Biotech

Nasir Eshkoor

Nasir Eshkoor

Mansour Ataollahi

Mansour Ataollahi

Sadr Mirhashemi

Sadr Mirhashemi

Behnam “Shahrokh” Akbari

Behnam “Shahrokh” Akbari

Support Worker, North York General Hospital